VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI


Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību Graudu Spēks vienotais reģistrācijas numurs 53603076531, juridiskā adrese Jelgava, Meiju ceļš 46A - 23, LV-3007, faktiskā  adrese Lāčplēša iela 61, Rīga, LV-1011, tālrunis 26152966, e-pasts raimonds@graudaspeks.lv.

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru pārdevējs piedāvā vai pārdod patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija — ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — ražotāja vai pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne www.graudaspeks.lv; 

Puses — Pārdevējs un Pircējs. 

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

1.5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.

2. Atteikuma tiesību izmantošana

2.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no preces piegādes dienas - ja pasūtīta viena prece, no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces, no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu Atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:

Adresātu (pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)

“Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas preces iegādi”

Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums 

Patērētāja vārds un uzvārds

Patērētāja adrese

Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)

Datums

2.5. Atdodamā prece Patērētājam jānogādā Lāčplēša iela 61, Rīga, LV-1011 (adrese) un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

2.6. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs drīkst atgriezt preci pārdevējam bez iepakojuma, ja patērētājam nav bijis iespējams aplūkot preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par preces neatņemamu sastāvdaļu.

2.7. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis patērētājs.

2.8. Nauda par preci tiek atdota atpakaļ izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.

3. Patērētāja atbildība

3.1. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

3.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta; ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt. 

3.3. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.

3.4. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Līdz ar to, ievērojot atteikuma tiesību būtību – dot iespēju patērētājam izvērtēt no līguma izrietošās saistības, tai skaitā salīdzināt piedāvājuma kvalitāti un cenu ar citiem piedāvājumiem, atteikuma tiesību realizēšanas termiņā patērētājam ir jālieto prece kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

4. Garantija

4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces trūkumus. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

4.2. Ja ražotājs vai pārdevējs precei ir devis garantiju, pēc 4.1.punktā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces trūkumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

4.4. Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5. Piegāde

Piegāde Rīgā  4.00€.

Piegāde ārpus Rīgas 4.00€ 

– Piegāde notiek divas līdz trīs darba dienas pēc pasūtīuma apmaksas;

– Piegādes laiks darba dienās;

Pasūtījumi tiek izsūtīti uz Omnivas pakomātiem.

Bezmaksas piegāde Rīgā un citur Latvijā veicot pasūtījumu virs 30.00€.

Ja pircēs nav izņēmis savu pasūtīumu no Omnivas pakomāta vai Latvijas pasta nodaļas pasūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un sazinoties ar pircēju atkārtoti izsūtīts pēc norādītās adreses (tiek pierēķināta papildus piemaksa par piegādi).

Ja pircējs nevēlas atkārtoti saņemt pasūtījumu, tad viņam tiek atgriezta pirkuma summa bez piegādes maksas, ja tāda ir bijusi piemērota pirkumam.

Pasūtījumus, kurus Jūs veicat ārpus mūsu darba laika, apstrādāsim nākamā darba dienā, no pl.9:00.

6. Apmaksa

Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

- veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību;

- veicot skaidras naudas apmaksu saņemot pasūtīumu mūsu veikalā Lāčplēša ieā 61, Rīgā. 

7. Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.